Jacob_Filth, strona 6

70 tekstów – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

Gdy­by nie przy­jaźń, miłość byłaby nieznośna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2019, 18:09

*

W świato­poglądzie za­dar­tym przez powściągli­we, mat­czy­ne pis­mo niez­grab­nie sta­wianie na od­wro­cie pa­ragonów, świato­poglądzie jeszcze dziec­ka, może nie dziec­ka z lat wczes­nych, młode­go, bełkot­li­wego niemo­wy, ale raczej już ciekaw­skiego świata, który do światów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2019, 12:10

In­te­ligen­cja li­terac­ka jest chy­ba co­raz rzadziej spo­tyka­na, tym bar­dziej w połącze­niu z wrażli­wością, na­tomiast przy­bywa w poez­ji kom­bi­nowa­nia, na­ciąga­nia i ściem­niana, tak cha­rak­te­rys­tyczne­go dla Polskości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2019, 11:52

Dzień dobry.
Dostępna jest - zarówno w for­mie e booka jak i tra­dycyj­nej pos­ta­ci pa­piero­wej, pier­wsza, autor­ska książka mo­jego autorstwa.
Chętnym od­syłam do lin­ku, gdzie można książkę zamówić w do­god­nym formacie
https://ridero.eu/pl/books/kosmyk_1/ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2019, 14:53

#twójdotyk

W at­ra­men­cie noc­ne­go po­wiet­rza, zwierzę szy­kuje swój atak.

Kłam­cy próbują się wytłumaczyć, ale pos­turą przy­pomi­nają grabarzy.

Mówię na to ko­relac­ja. Dźwięki przy­bierają kolory.
Pot­wierdź mnie ogólno­dostępnym spo­sobem zna­kowa­nia bydła lo­gami, wiodących prym w rek­la­mie, producentów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 czerwca 2019, 01:56

Język po­winien być cięty, żeby zos­ta­wiać cięcia na kar­tkach z wierszami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2019, 01:29

* * *

Gdy­by ktoś miał na mnie ochotę usza­mi, to można mnie zacząć słuchać na jutjubach.
Odtwórz .be

Zapraszam 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2019, 15:27

słońce rozłupane jak orzech

che­mia której uczo­no nas w szkole
nie odzwier­cied­la reak­cji zachodzącej w ciele
na wi­dok snów i łez, łagod­nej mat­ki gryzącej
dzieci w małe, bla­de czółka
chmu­ry nad­gry­zione cza­sem wisiały
od dłuższe­go cza­su na niebie jak żółte
kar­teczki na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2019, 09:59

* * *

W przes­trze­ni za­wie­szo­nej po­między dźwiękiem spa­dającej gwiaz­dy, jak­by miało to miej­sce w od­ległej krainie snów nadaremno,

gdy żar roz­budzo­nego słońca wy­pala źre­nice oczu na no­wo Bóstwa od­dają swój od­dech w pier­si ziem­skiej kobiety, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2019, 23:37

To nic nadzwyczaj­ne­go, że jak­by mnie nie chciałaś.
Ale wkur.wiło mnie to od­rzu­cenie. Dop­ro­wadziło do sza­leństwa. Poczułem się obezwład­niony, nie­chciany i okłamany.
Wte­dy pos­ta­nowiłem so­bie, że będę szczęśli­wy. Ale nie tak po pros­tu, sam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 czerwca 2019, 23:18

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]