Jacob_Filth, strona 5

70 tekstów – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

Żyć "prawdą" to żyć bez przy­wiąza­nia do włas­nych uczuć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 czerwca 2019, 08:09

- Dzisiaj już wiem -

Dzi­siaj już wiem, że nie można zgłębiać duszy, a os­wa­jać sa­mego siebie.
Żad­ne słowa nie są war­te cho­ciażby chwi­lowej świado­mości bytu,
żad­ne myśli nie są god­ne uwa­gi na ty­le, by od­wrócić nas od źródeł.
Wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 czerwca 2019, 07:36

podpatrzyłem cię na dotykowym ekranie

brzyt­wy płoną jak ornament
ryję so­bie be­ret os­trym zjazdem,
cze­kam na właści­wy moment,
by prze­gapić naj­lep­sze okazje,

pod­pat­rzyłem cię jak skaczesz w dal
pod­pat­rzyłem cię jak wci­nasz loda
pod­pat­rzyłem cię jak krzyżujesz nogi,
może nie jes­teśmy war­ci całego zamieszania,
książek, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 czerwca 2019, 23:04

* * *

Ka­mień spa­da, uderza w lus­tro. Sieć pęknięć i po­wikłań, zbiegów lo­su, i zdarzeń nie po myśli. Struk­tu­ra świata, chaotyczna, omyl­na, mi­mo to bezbłędnie tra­fia w emoc­jo­nal­ność człowieka, wy­ciąga co lep­sze, żuje w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 czerwca 2019, 19:43

*

Czak­ram dogasa.
Or­bi­ty za­pisa­ne w kościach zmieniły formę w cichy galop.
W trzęsienie kości. W za­pal­niczki. W głowę roz­dartą na sześćdziesiąt sześć części.

Stu­kot ob­ca­sa dziura­wi ciszę. W dziury wpełzają wpierw szepty,
po­tem szme­ry. Po­tem co­raz głośniej­szy dźwięk mlaskania.

Słowo niez­datne do użyt­ku kon­su­muje ciszę. Ob­li­zuje palce.
Wkłada język po­między spac­je. Zja­da os­tatnią kropkę w zdaniu
jak wi­sienkę na torcie

Zaj­mu­je miej­sce puenty 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 czerwca 2019, 18:20

Pa­radoks to jest związać sznurówki le­wego bu­ta z pra­wymi i da­lej móc chodzić pew­nym siebie krokiem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2019, 10:09

Świetlik miłości, 1

Od­dech auto­busu wżera mi się w pal­ce. Wiesz, co oz­nacza os­tre ha­mowa­nie, gdy nie masz nic do stra­cenia? Mam wrażenie, że nie tyl­ko mo­je ciało ale również dusza otoczo­ne są przez barierki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 czerwca 2019, 20:47

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 23 czerwca 2019, 22:22

- Tajemnice psychopatów -

Ta­jem­ni­ce psycho­patów — Skry­wane w ser­cu ta­jem­ni­ce psycho­patów. Ból, po­wiesz. Trzy­ma w rękach moją pos­tać. Jak kocha­nek. Nie poz­nał gniewu, ani su­mienia. Dob­ro, wpi­sane w je­go na­turę sta­je się częścią mnie.

Potęgo­wanie i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2019, 20:01

W ludzkiej skórze czuję się jak w dołku

…w tym miej­scu jest pus­tka in­te­lek­tual­na, tzw. przes­trzeń, w której rodzą się
po­mysły, za­miary i ewen­tual­ne roszcze­nia względem włas­nej osoby…

W tej pus­tce dochodzi do dziw­nych zja­wisk. Jed­nym z nich jest moje
le­nis­two. Przez jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2019, 12:14

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]