Jacob_Filth, strona 4

70 tekstów – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

Niepi­sanie to sub­telny sposób uni­ces­twienia jaźni. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lipca 2019, 18:03

* * *

Jes­tem tyl­ko zwykłym, je/ba/nym śmieciem. Po­wiesz, że to śmieszne.
Pew­nie. Na­wet nie wiem, co miałbym po­myśleć, by zmienić w so­bie to myślenie.

Jes­tem tyl­ko ges­tem złudze­nia, jak wszys­tkie leszcze, które pełzną miastem,
tak sam sobie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2019, 19:17

- Lekko zatańczona -

lek­ko za­tańczo­na w cho­re gwiaz­dy na ka­tar i gruźlicę,
czar­ne dziury z ra­kiem krta­ni, za­tańczo­na lekko,
na zdeszczo­nym łóżku, ze śpiewem ptaków za­miast uszu,
pod­mucha­mi wiat­ru za­miast ust

zaszep­czesz w pajęczynę i zak­pisz z pająka
(nau­czy­liśmy się oszu­kiwać zły los) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2019, 12:44

Po­gar­da, w ob­liczu wrażli­wości, po­wodu­je dziw­ny smu­tek przynależności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lipca 2019, 10:29

- za każdą byle jaką śmierć -

za każdą by­le jaką
śmierć

bez ry­zyka za­machu stanu
us­tro­ju nas­tro­ju dwu­biegu­nowej kon­struk­cji ku­lis­te­go mo­delu wszechświata

gdzie brak bra­ku składu
a pionier w dzie­dzi­nach sztu­ki wciąż szu­ka mis­tycznej ob­roży dla dużej niedźwiedzicy
i czas dzieli się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 czerwca 2019, 13:11

Świetliki miłości, 2

Pościel jak śpiew pająka. Zapląta­na, w mucho­wate kończy­ny, ryt­miczna me­lodia, której wtóru­je mo­noton­ne przędze­nie sieci.

Pa­miętam rzęsy. Długie, miękkie, opa­dające na twarz rzęsy, białe jak si­wiz­na sta­ruszków. Spo­między nich prze­bijała się źre­nica. Ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 29 czerwca 2019, 17:30

* * *

Słyszysz? Jeszcze roz­brzmiewają wil­gotne słowa. A szor­stkie pal­ce strachu
ry­sują skórę w idealną geomet­rię ciała. Zażyłość pomiędzy
ciałem a duszą tnie kra­job­raz w górskie fałdy, ucie­czki do­liną rzeki.

Pier­wsza, czys­ta noc. Odłam­ki wie­czo­ru leżą obok [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 29 czerwca 2019, 14:38

Rzu­canie słowem na oślep z re­guły kończy się rykoszetem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 czerwca 2019, 19:54

/czas

... bo widzi Pa­ni - zacząłem ja­koś lek­ko ale i posępnie - ja na ten przykład jes­tem niedo­war­tościowa­ny i proszę spoj­rzeć, że mnie współczes­ność mie­rzwi, a smut­ku do­dają myśli o cza­sie minionym, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2019, 19:51

Gdy­by ktoś, o dzi­wo, nie lu­bił czy­tać, można też posłuchać. Dru­gi, autor­ski i re­cyto­wany tek­st w su­mie jest dostępny.

https://youtu.be/4KUq3ZX-MIA 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2019, 14:08

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]