Jacob_Filth, strona 3

70 tekstów – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

z cyklu: miasta

Be­ton mias­ta zas­tał nas w roz­dartych na ra­ty światłach,
przez kra­ty wpa­da uliczny od­dech, zgiełk i hałas.
As­faltem idą cienie al­bo tru­py al­bo lep­kie ciała,
jak małe, szkod­li­we ro­baczki żyjące pod ziemią.

Mias­to tętni, mias­to tłoczy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 lipca 2019, 13:07

- Sen zagryza usta -

Sen zag­ry­za us­ta. Ko­lory więdną, łap­czy­wie ucze­pione powiek.
Spi­jam kon­tur mias­ta, mo­noton­ny ob­raz prze­mocy świateł.
Gwałtu ha­logenów na zaułkach. Zdzierają półmrok z zab­rudzo­nych i uk­ry­tych w cieniu uliczek.

Zaw­stydzo­ne, próbują uk­ryć sta­re mu­ry w chłodzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 lipca 2019, 17:23

PopARTy

Roz­ciągam się sze­les­tem prześciera­deł, ich zwiew­ność, zwiew­ność ze­firu i mor­skiej bryzy,
za­topione w si­wiźnie cza­su, błędnie i bez­bron­nie wyłuszczam poszczególne myśli,
spo­między spienionej kniei żalów te­go świata, zat­roska­nej mat­ki ziemi, sprzed ob­licza
przes­trze­ni, nienazwanej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2019, 10:55

To nie jest wier­sz dla wegan.
To nie jest wier­sz dla antyszczepionkowców.
To nie jest wier­sz dla ma­tek i madek.
To nie jest wier­sz dla fa­natyków coachingu.
To nie jest wier­sz dla lu­bujących się w polityce.
To [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 lipca 2019, 12:58

* * *

Lu­bię wie­czo­rem de­lek­to­wać się szlu­giem na balkonie,
a po­dob­no co­kol­wiek człowiek ro­bi, po­winien ro­bić to świadomie,
dla­tego sta­ram się za­ciągać pa­piero­sem w pełni świado­mie i podobnie
wy­puszczam dym. I jest mi bar­dzo smut­no, gdy tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lipca 2019, 23:05

Świetlik miłości, 4

Odtwórz

(zap­raszam do części 2)

Miewam cza­sem to wspom­nienie, które wy­daje się być wy­ryte w kościach, za­pisa­ne we mnie moc­niej, niż mo­je włas­ne ge­ny. Wspom­nienie, które wy­daje się być star­sze ode mnie, sięgać [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 4 lipca 2019, 15:53

* * *

Jeśli drze­mią w nas pot­wo­ry, o twarzy dziec­ka brud­nej z wosku,
z uśmie­chem jak wyk­rzy­wiony ko­nar drze­wa, cho­rego na artretyzm,
dla które­go ogień jest sym­bo­lem euta­naz­ji, przyśnij mi się, proszę,
po­dob­na do sreb­rne­go proszku, którym po­sypię ciało i po­dob­ny
do gwiaz­dy na od­ległym niebie, upadnę po cichu, w ta­jem­ni­cy przed
śpiącym światłem, w jedną z ot­chłani w kos­mo­sie, z której wyciągnie
mnie na po­wie­rzchnię dźwięk two­jego od­dechu, gdy śpisz spokojna. 

wiersz • 4 lipca 2019, 15:38

Niena­wiść to dot­kli­wy rodzaj przy­wiąza­nia o wiele żyw­szy niż miłość i równie im­pulsyw­ny co pożąda­nie, ale naj­gor­sze w niej jest, iż za każdym ra­zem za­daje człowieko­wi cios głębiej, tak, iż trud­no pozbyć [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 lipca 2019, 11:28

* * *

Zniszczyły mi się ocho­ty jak sta­re i głuche uszy kubków do kawy,
przeżar­te po­ran­ny­mi us­ta­mi. W każdym, łap­czy­wym łyku było czuć dramat.

Nie chciałem mieć pa­tosu na dłoniach, skóry pos­kreśla­nej przez cudze opinie,
kil­ku punktów [...] — czytaj całość

wiersz • 3 lipca 2019, 19:59

Świetlik miłości, 3

Obłęd wi­siał w po­wiet­rzu, po­dob­nie jak dym z cy­gar, za­pach pięciodo­larówek i bro­katu, którym po­sypy­wano ciała dziew­cząt tańczących na sce­nie. Gdy­by wziąć jeszcze je­den głębo­ki wdech, dało się wyczuć za­pach dro­giego whisky, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2019, 20:42

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]