Jacob_Filth, strona 2

70 tekstów – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

"...jak każdy, ty­powy mężczyz­na, mam tą skłon­ność, że pod­czas jaz­dy sa­mocho­dem jes­tem w sta­nie za­ryzy­kować stłuczkę al­bo wjazd w słup la­tar­ni, by­le tyl­ko spraw­dzić, czy ko­bieta, której tyłek mi się spo­dobał, jest równie ład­na z twarzy." 

myśl • 13 lipca 2019, 13:30

* * *

Masz te moc­no ściśnięte, wąskie us­ta, które, zda­je się, przy­wodzą na myśl ko­biety os­chłe i całko­wicie poz­ba­wione zain­te­reso­wania sek­sem. Us­ta, które lu­bią głośno wy­rażać opi­nie, nie prze­padają za sprze­ciwem, ka­tego­ryczne, am­bitne, ściśnięte us­ta ni­by to słod­kiej suczki. Ale two­ja słodycz mu­siała zniknąć po­między os­try­mi ry­sami twarzy. Wy­raźne kości po­liczko­we, moc­ny za­rys żuchwy, brak ocho­ty na seks i am­bicje nie uczy­nią z ciebie ko­biety niezależnej. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 lipca 2019, 13:01

- Dzienniki zdrojowe -

/list do jed­ne­go z obrazów


Mam kry­zys tożsa­mości. Mam dep­resją poz­szy­wane oczy. Mam usta

zle­pione przez go­rycz i zaz­drość. Mam us­ta wyk­rzy­wione śmiechem

sa­dys­ty i brwi wy­gięte prze­rażeniem. Mam dwa li­ca, dwie kończy­ny i dwa

końce [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2019, 10:09

Wszys­tko ma znacze­nie. Co mówi­my, w ja­ki sposób, ja­ki nas­trój nam to­warzysz, ja­kiego rodza­ju emoc­je są w nas sku­mulo­wane, ja­kie ob­ra­zy pod­syła ob­raz, w ja­kiej iluz­ji żyje­my, jaką rzeczy­wis­tość widzi­my. Wszys­tko ma [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lipca 2019, 14:40

* * *

Zos­ta­wiłem kil­ka kar­tek z wier­sza­mi na pa­rape­cie, obok do­niczki. Po­mie­szcze­nie usy­tuowa­ne od stro­ny połud­nia dob­rze naświet­lo­ne, chętnie chłonęło światło dnia. Przez chwilę myślałem nad tym, aby zwinąć kar­tki w ru­lonik i powsadzać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 lipca 2019, 14:25

Życie to tyl­ko fa­la uderze­niowa po star­ciu rzeczy­wis­tości z wyob­rażeniami na jej te­mat, i marzeniami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2019, 10:31

- Zachcianki Internetu -

Choćby się zesr.ać, wyp­ruć fla­ki, znieść ty­siące chwil wkur.wienia i ciężko nad sobą pra­cować, to jak mówi chińskie przysłowie: ni chu.ja, ile po­tu i łez prze­lejesz, nie zmienisz wszys­tkich swoich wad. Ale [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 9 lipca 2019, 18:08

Cza­sem to, co blis­kie, od­da­la nas od sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 lipca 2019, 02:44

Ak­cepto­wać myśl, że is­tnieje w człowieku ten rodzaj mądrości, która, cho­ciaż płynie z człowieka, wca­le do niego nie na­leży i po­zos­ta­je by­tem nieza­leżnym, to każde­go dnia ak­cepto­wać zarówno własną ułom­ność jak i roz­wi­jać w so­bie uf­ność względem rzeczy mających ho­ryzont większy, niż małos­tko­we, up­rzedze­nie i mniema­nie o sa­mym sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lipca 2019, 20:34

In­dy­widual­ność to brak przy­wiąza­nia do włas­ne­go ja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lipca 2019, 19:28

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]