Jacob_Filth, poezja

23 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

* * *

Pat­rzę na ten świat za oknem,
w garści trzy­mam garść monet,
płoną oczy głod­ne powiek,
sen zagląda w głowę.

Pat­rzę na ten świat za oknem,
w garści trzy­mam garść monet,
płoną oczy głod­ne powiek,
sen zagląda w głowę.

Płomień całuje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 lipca 2019, 03:01

- miasto Lilith -

Pros­ty­tut­ki o długich no­gach i krótkim kręgosłupie. W us­tach mielą pazury
kotów. Za­miast ust — ogo­ny. Machają ni­mi na powitaniem
przychodzącym w od­wie­dzi­ny samolotom.
Każdy ma swo­je skrzydła lu­biące prze­lotną zna­jomość. W szu­mie powietrza,
gdy ołowiane [...] — czytaj całość

wiersz • 13 lipca 2019, 13:44

- Sen zagryza usta -

Sen zag­ry­za us­ta. Ko­lory więdną, łap­czy­wie ucze­pione powiek.
Spi­jam kon­tur mias­ta, mo­noton­ny ob­raz prze­mocy świateł.
Gwałtu ha­logenów na zaułkach. Zdzierają półmrok z zab­rudzo­nych i uk­ry­tych w cieniu uliczek.

Zaw­stydzo­ne, próbują uk­ryć sta­re mu­ry w chłodzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 lipca 2019, 17:23

PopARTy

Roz­ciągam się sze­les­tem prześciera­deł, ich zwiew­ność, zwiew­ność ze­firu i mor­skiej bryzy,
za­topione w si­wiźnie cza­su, błędnie i bez­bron­nie wyłuszczam poszczególne myśli,
spo­między spienionej kniei żalów te­go świata, zat­roska­nej mat­ki ziemi, sprzed ob­licza
przes­trze­ni, nienazwanej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2019, 10:55

* * *

Lu­bię wie­czo­rem de­lek­to­wać się szlu­giem na balkonie,
a po­dob­no co­kol­wiek człowiek ro­bi, po­winien ro­bić to świadomie,
dla­tego sta­ram się za­ciągać pa­piero­sem w pełni świado­mie i podobnie
wy­puszczam dym. I jest mi bar­dzo smut­no, gdy tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lipca 2019, 23:05

* * *

Jeśli drze­mią w nas pot­wo­ry, o twarzy dziec­ka brud­nej z wosku,
z uśmie­chem jak wyk­rzy­wiony ko­nar drze­wa, cho­rego na artretyzm,
dla które­go ogień jest sym­bo­lem euta­naz­ji, przyśnij mi się, proszę,
po­dob­na do sreb­rne­go proszku, którym po­sypię ciało i po­dob­ny
do gwiaz­dy na od­ległym niebie, upadnę po cichu, w ta­jem­ni­cy przed
śpiącym światłem, w jedną z ot­chłani w kos­mo­sie, z której wyciągnie
mnie na po­wie­rzchnię dźwięk two­jego od­dechu, gdy śpisz spokojna. 

wiersz • 4 lipca 2019, 15:38

* * *

Zniszczyły mi się ocho­ty jak sta­re i głuche uszy kubków do kawy,
przeżar­te po­ran­ny­mi us­ta­mi. W każdym, łap­czy­wym łyku było czuć dramat.

Nie chciałem mieć pa­tosu na dłoniach, skóry pos­kreśla­nej przez cudze opinie,
kil­ku punktów [...] — czytaj całość

wiersz • 3 lipca 2019, 19:59

- Lekko zatańczona -

lek­ko za­tańczo­na w cho­re gwiaz­dy na ka­tar i gruźlicę,
czar­ne dziury z ra­kiem krta­ni, za­tańczo­na lekko,
na zdeszczo­nym łóżku, ze śpiewem ptaków za­miast uszu,
pod­mucha­mi wiat­ru za­miast ust

zaszep­czesz w pajęczynę i zak­pisz z pająka
(nau­czy­liśmy się oszu­kiwać zły los) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2019, 12:44

- za każdą byle jaką śmierć -

za każdą by­le jaką
śmierć

bez ry­zyka za­machu stanu
us­tro­ju nas­tro­ju dwu­biegu­nowej kon­struk­cji ku­lis­te­go mo­delu wszechświata

gdzie brak bra­ku składu
a pionier w dzie­dzi­nach sztu­ki wciąż szu­ka mis­tycznej ob­roży dla dużej niedźwiedzicy
i czas dzieli się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 czerwca 2019, 13:11

- Dzisiaj już wiem -

Dzi­siaj już wiem, że nie można zgłębiać duszy, a os­wa­jać sa­mego siebie.
Żad­ne słowa nie są war­te cho­ciażby chwi­lowej świado­mości bytu,
żad­ne myśli nie są god­ne uwa­gi na ty­le, by od­wrócić nas od źródeł.
Wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 czerwca 2019, 07:36

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]