Jacob_Filth, opowiadania

6 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

- Zachcianki Internetu -

Choćby się zesr.ać, wyp­ruć fla­ki, znieść ty­siące chwil wkur.wienia i ciężko nad sobą pra­cować, to jak mówi chińskie przysłowie: ni chu.ja, ile po­tu i łez prze­lejesz, nie zmienisz wszys­tkich swoich wad. Ale [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 9 lipca 2019, 18:08

z cyklu: miasta

Be­ton mias­ta zas­tał nas w roz­dartych na ra­ty światłach,
przez kra­ty wpa­da uliczny od­dech, zgiełk i hałas.
As­faltem idą cienie al­bo tru­py al­bo lep­kie ciała,
jak małe, szkod­li­we ro­baczki żyjące pod ziemią.

Mias­to tętni, mias­to tłoczy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 lipca 2019, 13:07

Świetlik miłości, 4

Odtwórz

(zap­raszam do części 2)

Miewam cza­sem to wspom­nienie, które wy­daje się być wy­ryte w kościach, za­pisa­ne we mnie moc­niej, niż mo­je włas­ne ge­ny. Wspom­nienie, które wy­daje się być star­sze ode mnie, sięgać [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 4 lipca 2019, 15:53

* * *

Ka­mień spa­da, uderza w lus­tro. Sieć pęknięć i po­wikłań, zbiegów lo­su, i zdarzeń nie po myśli. Struk­tu­ra świata, chaotyczna, omyl­na, mi­mo to bezbłędnie tra­fia w emoc­jo­nal­ność człowieka, wy­ciąga co lep­sze, żuje w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 czerwca 2019, 19:43

Świetlik miłości, 1

Od­dech auto­busu wżera mi się w pal­ce. Wiesz, co oz­nacza os­tre ha­mowa­nie, gdy nie masz nic do stra­cenia? Mam wrażenie, że nie tyl­ko mo­je ciało ale również dusza otoczo­ne są przez barierki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 czerwca 2019, 20:47

*

Mok­re od po­tu czoło jaśniało ref­leksa­mi świateł pa­dających z la­tar­ni za­wie­szo­nych kil­ka metrów nad chod­ni­kiem, który zda­wał się pod­kreślać każdy, sta­wiany na je­go grzbiecie krok. Echo. Nerwy.

Z tru­dem przyszło do podjęcia decyzji, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 23:12

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]