Jacob_Filth, myśli

28 tekstów (myśli) – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

Niena­widzę włas­nej pychy do te­go stop­nia, iż nie umiałbym bez niej funkcjonować 

myśl • przedwczoraj, 09:45

Jak piękna jest za­duma, gdy nie mam nicze­go na myśli. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 00:44

Przeżywać wszys­tko przez pryz­mat nicości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lipca 2019, 18:21

Ma­lujesz oczy światłem zachodzące­go błękitu,
przes­trzeń po­między na­mi po­woli na­biera kształtu.
Wy­daje się, że ma­my na so­bie mnóstwo kabelków
podłączo­nych do ser­ca. Wy­miana in­formac­ji i płynów ustrojowych
przy­pomi­na sta­ran­ny przegląd. Wpi­sana w skórę przeszłość,
każdy od­dech to ury­wana próba de­finic­ji włas­ne­go ja w te­raźniej­szym świecie.

Wy­puszczam cię z dłoni jak wstrzy­mane na kil­ka mi­nut powietrze.
Czuję pus­tką ulgę, po której muszę powtórzyć wszys­tko od nowa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lipca 2019, 14:58

Trze­ba mówić bar­dzo roz­wlek­le, by za­kamuf­lo­wać, że w grun­cie rzeczy nie ma się nic kon­kret­ne­go do powiedzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2019, 01:05

Lu­bię roz­wi­jać oso­bowości w swo­jej głowie, dzięki te­mu nie jes­tem kłębkiem nerwów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2019, 12:21

Trzy­mać po­ziom można tyl­ko pewną ręką. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2019, 00:26

"...jak każdy, ty­powy mężczyz­na, mam tą skłon­ność, że pod­czas jaz­dy sa­mocho­dem jes­tem w sta­nie za­ryzy­kować stłuczkę al­bo wjazd w słup la­tar­ni, by­le tyl­ko spraw­dzić, czy ko­bieta, której tyłek mi się spo­dobał, jest równie ład­na z twarzy." 

myśl • 13 lipca 2019, 13:30

Wszys­tko ma znacze­nie. Co mówi­my, w ja­ki sposób, ja­ki nas­trój nam to­warzysz, ja­kiego rodza­ju emoc­je są w nas sku­mulo­wane, ja­kie ob­ra­zy pod­syła ob­raz, w ja­kiej iluz­ji żyje­my, jaką rzeczy­wis­tość widzi­my. Wszys­tko ma [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lipca 2019, 14:40

Życie to tyl­ko fa­la uderze­niowa po star­ciu rzeczy­wis­tości z wyob­rażeniami na jej te­mat, i marzeniami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2019, 10:31

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]