Jacob_Filth, dzienniki

13 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

* * *

Ta wsza wasza cy­cowa­tość pier­dow­szędo­mier­na, za­gaj­ni­kowa,
co z pier­wias­nka ko­biece­go po­lepiła zołzy chełpli­we, chełpkie,
chra­boszczę chro­boczące w długich pa­sem­kach górskich,
na tle zielo­nej kra­jani­ny, że ni­by wszys­tko, ale po wsze wszystko,
co wesz jest, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 18:31

* * *

Masz te moc­no ściśnięte, wąskie us­ta, które, zda­je się, przy­wodzą na myśl ko­biety os­chłe i całko­wicie poz­ba­wione zain­te­reso­wania sek­sem. Us­ta, które lu­bią głośno wy­rażać opi­nie, nie prze­padają za sprze­ciwem, ka­tego­ryczne, am­bitne, ściśnięte us­ta ni­by to słod­kiej suczki. Ale two­ja słodycz mu­siała zniknąć po­między os­try­mi ry­sami twarzy. Wy­raźne kości po­liczko­we, moc­ny za­rys żuchwy, brak ocho­ty na seks i am­bicje nie uczy­nią z ciebie ko­biety niezależnej. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 lipca 2019, 13:01

- Dzienniki zdrojowe -

/list do jed­ne­go z obrazów


Mam kry­zys tożsa­mości. Mam dep­resją poz­szy­wane oczy. Mam usta

zle­pione przez go­rycz i zaz­drość. Mam us­ta wyk­rzy­wione śmiechem

sa­dys­ty i brwi wy­gięte prze­rażeniem. Mam dwa li­ca, dwie kończy­ny i dwa

końce [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2019, 10:09

* * *

Zos­ta­wiłem kil­ka kar­tek z wier­sza­mi na pa­rape­cie, obok do­niczki. Po­mie­szcze­nie usy­tuowa­ne od stro­ny połud­nia dob­rze naświet­lo­ne, chętnie chłonęło światło dnia. Przez chwilę myślałem nad tym, aby zwinąć kar­tki w ru­lonik i powsadzać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 lipca 2019, 14:25

Świetlik miłości, 3

Obłęd wi­siał w po­wiet­rzu, po­dob­nie jak dym z cy­gar, za­pach pięciodo­larówek i bro­katu, którym po­sypy­wano ciała dziew­cząt tańczących na sce­nie. Gdy­by wziąć jeszcze je­den głębo­ki wdech, dało się wyczuć za­pach dro­giego whisky, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2019, 20:42

* * *

Jes­tem tyl­ko zwykłym, je/ba/nym śmieciem. Po­wiesz, że to śmieszne.
Pew­nie. Na­wet nie wiem, co miałbym po­myśleć, by zmienić w so­bie to myślenie.

Jes­tem tyl­ko ges­tem złudze­nia, jak wszys­tkie leszcze, które pełzną miastem,
tak sam sobie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2019, 19:17

Świetliki miłości, 2

Pościel jak śpiew pająka. Zapląta­na, w mucho­wate kończy­ny, ryt­miczna me­lodia, której wtóru­je mo­noton­ne przędze­nie sieci.

Pa­miętam rzęsy. Długie, miękkie, opa­dające na twarz rzęsy, białe jak si­wiz­na sta­ruszków. Spo­między nich prze­bijała się źre­nica. Ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 29 czerwca 2019, 17:30

* * *

Słyszysz? Jeszcze roz­brzmiewają wil­gotne słowa. A szor­stkie pal­ce strachu
ry­sują skórę w idealną geomet­rię ciała. Zażyłość pomiędzy
ciałem a duszą tnie kra­job­raz w górskie fałdy, ucie­czki do­liną rzeki.

Pier­wsza, czys­ta noc. Odłam­ki wie­czo­ru leżą obok [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 29 czerwca 2019, 14:38

/czas

... bo widzi Pa­ni - zacząłem ja­koś lek­ko ale i posępnie - ja na ten przykład jes­tem niedo­war­tościowa­ny i proszę spoj­rzeć, że mnie współczes­ność mie­rzwi, a smut­ku do­dają myśli o cza­sie minionym, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2019, 19:51

- Tajemnice psychopatów -

Ta­jem­ni­ce psycho­patów — Skry­wane w ser­cu ta­jem­ni­ce psycho­patów. Ból, po­wiesz. Trzy­ma w rękach moją pos­tać. Jak kocha­nek. Nie poz­nał gniewu, ani su­mienia. Dob­ro, wpi­sane w je­go na­turę sta­je się częścią mnie.

Potęgo­wanie i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2019, 20:01

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]