Jacob_Filth, teksty z czerwca 2019 roku

36 tekstów z czer­wca 2019 ro­ku – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

- za każdą byle jaką śmierć -

za każdą by­le jaką
śmierć

bez ry­zyka za­machu stanu
us­tro­ju nas­tro­ju dwu­biegu­nowej kon­struk­cji ku­lis­te­go mo­delu wszechświata

gdzie brak bra­ku składu
a pionier w dzie­dzi­nach sztu­ki wciąż szu­ka mis­tycznej ob­roży dla dużej niedźwiedzicy
i czas dzieli się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 czerwca 2019, 13:11

Świetliki miłości, 2

Pościel jak śpiew pająka. Zapląta­na, w mucho­wate kończy­ny, ryt­miczna me­lodia, której wtóru­je mo­noton­ne przędze­nie sieci.

Pa­miętam rzęsy. Długie, miękkie, opa­dające na twarz rzęsy, białe jak si­wiz­na sta­ruszków. Spo­między nich prze­bijała się źre­nica. Ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 29 czerwca 2019, 17:30

* * *

Słyszysz? Jeszcze roz­brzmiewają wil­gotne słowa. A szor­stkie pal­ce strachu
ry­sują skórę w idealną geomet­rię ciała. Zażyłość pomiędzy
ciałem a duszą tnie kra­job­raz w górskie fałdy, ucie­czki do­liną rzeki.

Pier­wsza, czys­ta noc. Odłam­ki wie­czo­ru leżą obok [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 29 czerwca 2019, 14:38

Rzu­canie słowem na oślep z re­guły kończy się rykoszetem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 czerwca 2019, 19:54

/czas

... bo widzi Pa­ni - zacząłem ja­koś lek­ko ale i posępnie - ja na ten przykład jes­tem niedo­war­tościowa­ny i proszę spoj­rzeć, że mnie współczes­ność mie­rzwi, a smut­ku do­dają myśli o cza­sie minionym, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2019, 19:51

Gdy­by ktoś, o dzi­wo, nie lu­bił czy­tać, można też posłuchać. Dru­gi, autor­ski i re­cyto­wany tek­st w su­mie jest dostępny.

https://youtu.be/4KUq3ZX-MIA 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2019, 14:08

Żyć "prawdą" to żyć bez przy­wiąza­nia do włas­nych uczuć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 czerwca 2019, 08:09

- Dzisiaj już wiem -

Dzi­siaj już wiem, że nie można zgłębiać duszy, a os­wa­jać sa­mego siebie.
Żad­ne słowa nie są war­te cho­ciażby chwi­lowej świado­mości bytu,
żad­ne myśli nie są god­ne uwa­gi na ty­le, by od­wrócić nas od źródeł.
Wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 czerwca 2019, 07:36

podpatrzyłem cię na dotykowym ekranie

brzyt­wy płoną jak ornament
ryję so­bie be­ret os­trym zjazdem,
cze­kam na właści­wy moment,
by prze­gapić naj­lep­sze okazje,

pod­pat­rzyłem cię jak skaczesz w dal
pod­pat­rzyłem cię jak wci­nasz loda
pod­pat­rzyłem cię jak krzyżujesz nogi,
może nie jes­teśmy war­ci całego zamieszania,
książek, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 czerwca 2019, 23:04

* * *

Ka­mień spa­da, uderza w lus­tro. Sieć pęknięć i po­wikłań, zbiegów lo­su, i zdarzeń nie po myśli. Struk­tu­ra świata, chaotyczna, omyl­na, mi­mo to bezbłędnie tra­fia w emoc­jo­nal­ność człowieka, wy­ciąga co lep­sze, żuje w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 czerwca 2019, 19:43

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]