Jacob_Filth

70 tekstów – auto­rem jest Ja­cob_Fil­th.

* * *

Ta wsza wasza cy­cowa­tość pier­dow­szędo­mier­na, za­gaj­ni­kowa,
co z pier­wias­nka ko­biece­go po­lepiła zołzy chełpli­we, chełpkie,
chra­boszczę chro­boczące w długich pa­sem­kach górskich,
na tle zielo­nej kra­jani­ny, że ni­by wszys­tko, ale po wsze wszystko,
co wesz jest, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 18:31

Niena­widzę włas­nej pychy do te­go stop­nia, iż nie umiałbym bez niej funkcjonować 

myśl • przedwczoraj, 09:45

Jak piękna jest za­duma, gdy nie mam nicze­go na myśli. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 00:44

Przeżywać wszys­tko przez pryz­mat nicości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lipca 2019, 18:21

Ma­lujesz oczy światłem zachodzące­go błękitu,
przes­trzeń po­między na­mi po­woli na­biera kształtu.
Wy­daje się, że ma­my na so­bie mnóstwo kabelków
podłączo­nych do ser­ca. Wy­miana in­formac­ji i płynów ustrojowych
przy­pomi­na sta­ran­ny przegląd. Wpi­sana w skórę przeszłość,
każdy od­dech to ury­wana próba de­finic­ji włas­ne­go ja w te­raźniej­szym świecie.

Wy­puszczam cię z dłoni jak wstrzy­mane na kil­ka mi­nut powietrze.
Czuję pus­tką ulgę, po której muszę powtórzyć wszys­tko od nowa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lipca 2019, 14:58

Trze­ba mówić bar­dzo roz­wlek­le, by za­kamuf­lo­wać, że w grun­cie rzeczy nie ma się nic kon­kret­ne­go do powiedzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2019, 01:05

Lu­bię roz­wi­jać oso­bowości w swo­jej głowie, dzięki te­mu nie jes­tem kłębkiem nerwów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2019, 12:21

* * *

Pat­rzę na ten świat za oknem,
w garści trzy­mam garść monet,
płoną oczy głod­ne powiek,
sen zagląda w głowę.

Pat­rzę na ten świat za oknem,
w garści trzy­mam garść monet,
płoną oczy głod­ne powiek,
sen zagląda w głowę.

Płomień całuje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 lipca 2019, 03:01

Trzy­mać po­ziom można tyl­ko pewną ręką. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2019, 00:26

- miasto Lilith -

Pros­ty­tut­ki o długich no­gach i krótkim kręgosłupie. W us­tach mielą pazury
kotów. Za­miast ust — ogo­ny. Machają ni­mi na powitaniem
przychodzącym w od­wie­dzi­ny samolotom.
Każdy ma swo­je skrzydła lu­biące prze­lotną zna­jomość. W szu­mie powietrza,
gdy ołowiane [...] — czytaj całość

wiersz • 13 lipca 2019, 13:44

Jacob_Filth

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

wczoraj, 14:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 14:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 23:43Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Drugi kre­dyt zaufa­nia ? od­rzu­cony [...]

przedwczoraj, 22:08Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 21:56danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

przedwczoraj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]